- náhradní díly domácích spotřebičů, audio a video techniky
- elektrotechnické součástky, anténní technika, kabely, konektory, redukce
- měřící a pájecí technika, servisní nářadí
- chemie pro domácí spotřebiče

Kontakt PCC 400ml

  • Kód produktu: 10250C000005000
  • 1 Balení skladem
  • Běžně odesíláme v následující pracovní den po objednávce.

 Položit otázku k tomuto produktu 

454,00Kč

Přidat do košíku:
čištění plošných spojů Odstraňuje pájecí prostředky, rychle schnoucí, nezanechává zbytky nečistot, ošetřuje čisté tištěné desky, má vysoký izolační povrchový odpor, vyznačuje se nízkou citlivostí pro plíživé proudy, velmi dobrá přilnavost. Je vhodný k širokému použití pro tištěné desky a elektronické konstrukční díly, po pájení a servisní práce.

Nebezpečí:
Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
H 222: Extrémně hořlavý aerosol.
H 229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H 315: Dráždí kůži.
H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
H 412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
P 102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P 211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P 251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P 261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P 410 plus P 412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P 501: Odstraňte obsah/obal …

KONTAKT PCC
KONTAKT PCC je vysoce účinné čistidlo pro desky plošných spojů všeho druhu. Speciální složení je zvláště efektivní při odstraňování zbytků tavidla a je ideální k čištění DPS před a po pájení nebo opravách. Integrovaný čisticí kartáč zaručuje rychlé a efektivní odstranění nečistot. KONTAKT PCC se dobře snáší s běžnými materiály desek plošných spojů a potisků, rychle schne a nezanechává stopy.Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Výrobek může ze své podstaty vyžadovat odbornou způsobilost (elektrotechnickou kvalifikaci) pro montáž, nastavení, případně i obsluhu.
Copyright © 2023 AVESHOP. Powered by Zen Cart