- náhradní díly domácích spotřebičů, audio a video techniky
- elektrotechnické součástky, anténní technika, kabely, konektory, redukce
- měřící a pájecí technika, servisní nářadí
- chemie pro domácí spotřebiče

Sprej silikonový SILIKON - WEICON / 400ml

  • Kód produktu: 10250C000000500
  • 6 Balení skladem
  • Běžně odesíláme v následující pracovní den po objednávce.

 Položit otázku k tomuto produktu 

150,00Kč

Přidat do košíku:
Mazání a ochrana povrchů

NEBEZPEČÍ
Údaje o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ….
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 plus P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304 plus 340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/…
P332 plus 313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte.
P403 plus P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.
P410 plus P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal …Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Výrobek může ze své podstaty vyžadovat odbornou způsobilost (elektrotechnickou kvalifikaci) pro montáž, nastavení, případně i obsluhu.
Copyright © 2023 AVESHOP. Powered by Zen Cart