- náhradní díly domácích spotřebičů, audio a video techniky
- elektrotechnické součástky, anténní technika, kabely, konektory, redukce
- měřící a pájecí technika, servisní nářadí
- chemie pro domácí spotřebiče

Pájecí kapalina F1 na kalafunové bázi s organickými aktivátory 30ml

  • Kód produktu: 102506800032700
  • 3 Balení skladem
  • Běžně odesíláme v následující pracovní den po objednávce.

 Položit otázku k tomuto produktu 

100,00Kč

Přidat do košíku:
Pájecí kapalina vhodná pro měkké pájení pájkou Sn-Pb Pájecí kapalina vhodná pro měkké pájení pájkou Sn-Pb.
Je vhodná zejména pro pájení mědi, měděných vodičů a špatně pájitelných součástek.
Při aplikaci na desky plošných spojů je nutno zbytky tavidla odstranit, protože mohou působit korozivně.
V případě potřeby se odstraní ethanolem.

NEBEZPEČÍ!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P302 plus P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vodya mýdla..
P305 plus P351 plus P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Výrobek může ze své podstaty vyžadovat odbornou způsobilost (elektrotechnickou kvalifikaci) pro montáž, nastavení, případně i obsluhu.
Copyright © 2023 AVESHOP. Powered by Zen Cart