- náhradní díly domácích spotřebičů, audio a video techniky
- elektrotechnické součástky, anténní technika, kabely, konektory, redukce
- měřící a pájecí technika, servisní nářadí
- chemie pro domácí spotřebiče

Pájecí kapalina na hliník 30ml

  • Kód produktu: 102506800032300
  • 2 Balení skladem

87,00Kč

Přidat do košíku:
pájecí kapalina na hliník a jeho slitiny Pájecí kapalina pro měkké pájení hliníku a některých jeho slitin nejlépe pájkou Sn90Zn. Je chemicky agresivní a proto vyžaduje po provedeném pájení dokonalý oplach vodou.

NEBEZPEČÍ!
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte dým.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301 plus P330 plus P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302 plus P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vodya mýdla..
P305 plus P351 plus P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.


Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Výrobek může ze své podstaty vyžadovat odbornou způsobilost (elektrotechnickou kvalifikaci) pro montáž, nastavení, případně i obsluhu.
Copyright © 2024 AVESHOP. Powered by Zen Cart