- náhradní díly domácích spotřebičů, audio a video techniky
- elektrotechnické součástky, anténní technika, kabely, konektory, redukce
- měřící a pájecí technika, servisní nářadí
- chemie pro domácí spotřebiče

Prohlášení o ochraně osobních dat

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Aveja s.r.o.

1. Obecné ustanovení

Zpracování osobních údajů se do 24. května 2018 řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“), od 25. května 2018 se zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). Správcem a zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů je společnost AVEJA s.r.o.,Štrossova 154, 530 03 Pardubice, IČ: 03653277 , DIČ: CZ 03653277 , zapsaná u rejstříkového soudu v Hradci Králové , oddíl C, vložka 34493. S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho. V této souvislosti Vás upozorňujeme, že v rámci uplatňování Vašich práv po Vás můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu k Vašim osobním údajům neoprávněným osobám.

2. Kontaktní údaje Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: AVEJA s.r.o.

Sídlo společnosti: Štrossova 154, 530 03 Pardubice, Bílé Předměstí

IČO: 03653277

DIČ: CZ03653277

e-mail:obchod@aveshop.cz

Webové stránky: www.aveshop.cz (dále jen „Správce“)

3. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Údaje které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy:

- akademický titul

- jméno a příjmení

- název obchodní firmy

- IČO, DIČ

- adresa trvalého pobytu

- adresa sídla nebo místa podnikání

- fakturační adresa

- identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí

- identifikační údaje plátce vyúčtování

- bankovní spojení

Kontaktní údaje:

- kontaktní telefonní číslo

- kontaktní e-mail

- adresy na sociální sítě

Údaje o zakoupeném zboží a platební morálce

- druh a specifikace zakoupeného zboží

- objem odebraného zboží a jejich cena

- zákaznický segment

- informace o platební morálce

4. Aktualizace a dostupnost zásad ochrany osobních údajů

Správce má oprávnění tyto zásady měnit. Informace, kdy byla provedena poslední aktualizace těchto zásad, naleznete v dolní částí těchto zásad ochrany osobních údajů. Změny v těchto zásadách osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění jejich aktualizované verze na webových stránkách (www.aveshop.cz). Budete-li používat naše webové stránky po provedení aktualizací, bude to chápáno jako Váš souhlas s aktualizovanou verzí zásad.

5. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

6.Zákonný důvod a účel zpracovávání osobních údajů

- osobní údaje můžeme zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

- Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby.

- Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

7. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Srávce, ale jejich zpracování umožní Správci zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Jedná se zejména o:

- údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)

- údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)

- údaje o nákupu produktů, výhod a typovém chování (jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)

- obsah košíku a emailová adresa zákazníka za účelem nezávislého hodnocení nákupu (jsou odesílány třetí straně Heuréka.cz a Zboží.cz pouze u zákazníků , kteří k tomu dali během nákupu souhlas)

8. Pasivní shromažďování a využívání informací

- Během prohlížení webových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány pomocí různých technik a nástrojů, např. IP-adresy nebo cookies.

- Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory cookie často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který správci dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují webové stránky správce. Cookies správci umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby např.: ze které stránky se uživatel na služby správce dostal, co a kdy uživatel webu na webových stránkách správce prohlíží, který prohlížeč používá. Jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatel a sériové číslo - cookie umožňuje uživateli monost pokaždé nevkládat uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení - cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo s šíření virů - uživatelé nemohou být za pomocí cookie nebo dalších technologii identifikováni a webové stránky správce nemohou znát napr.: e-mail uživatele, pokud ji sami správci nesdělíte. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad osobních datu každé služby mohou být informace obdržen ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými informacemi získanými od uživatele jiným způsobem. - cookies se a podobné technologie se používají pro analýzu další vývoj služeb správce - cookies a podobné technologie používá správce také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve své statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy

9. Doba uchování údajů

Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však do deseti let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

10. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

-zajišťující služby provozování eshopu a další služby souvislosti s provozováním eshopu

-zajišťující marketingové služby Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny zejména společnostem, ve kterých má naše společnost majetkovou účast a partnerům, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o subjekty, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky nebo jsou to partnerské subjekty, které Vás informují o našich novinkách a našich produktech nebo jde o dodavatele IT služeb, auditory a inkasní společnosti. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ( tedy do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

11.Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR

- právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR a popř. omezení zpracování dle čl.8 GDPR

- právo na výmaz osobních údajů dle čl.17 GDPR

- právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilovaní

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl.21 GDPR

- na přenositelnost údajů dle čl.20 GDPR

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu či email správce uvedený v čl.2 těchto zásad o ochraně osobních údajů

- právo na podání stížnosti Úřadu na ochranu osobních údajů v případě , že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů

12.Vaše právo vznést námitku

Uživatel má v souvislosti se svými osobními údaji právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů. Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti AVEJA s.r.o..

13. Podmínky zabezpečení osobních údajů

- Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení údajů

- Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

- Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby

14. Závěrečná ustanovení

- odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, který provozuje správce, potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte

- s těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře

- zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31.05.2022

Copyright © 2024 AVESHOP. Powered by Zen Cart